REGULAMIN sklepu internetowego POLANDONAIR.com

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki zakupów w sklepie internetowym POLAND ON AIR (zwanym dalej Sklepem), należącym do WGS Aleksandra Łogusz, z siedzibą w: Ożarów Mazowiecki, ul. Nadbrzeżna 33/62, 05-850 (Sprzedawca), prowadzonym przez Aleksandrę Łogusz, w szczególności zasady dokonywania rejestracji klientów (Klient) i zawierania umów sprzedaży (Umowa).
  2. Należy przy tym, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., rozróżnić Klienta od Konsumenta.
  3. Klientem jest osoba fizyczna lub prawna zawierająca ze Sklepem Umowę poprzez zakup usług lub towarów.
  4. Konsumentem jest Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.
  5. Informacje o produktach oferowanych przez Sklep podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  6. Strona korzysta z plików cookies, które pomagają w sprawniejszym działaniu oraz większym komforcie przeglądania strony.

 

 1. Zasady Rejestracji w Sklepie POLAND ON AIR.com
  1. Korzystając ze Sklepu Klient może dokonać rejestracji poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu.
  2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych jako dane obowiązkowe.
  3. Rejestracja nie jest wymogiem zawarcia Umowy, a tylko opcją ułatwiającą Klientowi korzystanie ze Sklepu przy kolejnych zakupach. Zakupu Towaru można dokonać bez wcześniejszej rejestracji, po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy
  1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu POLANDONAIR.com należy wejść na stronę internetową www.POLANDONAIR.com, umieścić w „koszyku” wybrane Towary, wypełnić formularz zamówienia, a następnie wybrać formę płatności i dostawy.
  2. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość zmiany zarówno Towaru jak i swoich danych podanych w formularzu.
  3. Aby wysłać zamówienie konieczna jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu oraz podanie danych osobowych w polach formularza oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu.
  5. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wiadomość zawierająca istotne elementy zamówienia, którą Klient otrzymuje na podany w formularzu zamówienia adres email.

 

 1. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Holandii, Francji, Czech, Szwecji, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
  2. Dostawy Towarów realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej paczkomatu, lub w inny ustalony z Klientem sposób.
  3. Koszty dostawy wyliczane są podczas składania zamówienia.
  4. Zamówienia na albumy realizowane (wysyłane) są w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy (w 90% procentach przypadków wysyłamy je następnego dnia po złożeniu zamówienia). Realizacja wydruków zajmuje do 7 dni roboczych, poza okresami takimi jak przed świętami, kiedy czas realizacji może się wydłużyć do 10-12 dni.
  5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  6. Dostępne metody dostawy na terenie Polski to:
   1. Kurier48
   2. Paczkomaty Inpost
   3. Kurier DPD
   4. Kurier za pobraniem
  7. Link do instrukcji dostępu do produktów w formie cyfrowej (Ebook) znajduje się w e-mailu wysłanym do klienta, potwierdzającym dokonanie płatności. Ebook może zostać pobrany jedynie przez osobę, które dokonała zakupu.

 

 1. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Sklep oferuje Klientowi następujące formy płatności za zamówione Towary:
   1. Płatność przelewem on-line – płatność z góry za pośrednictwem serwisu Paynow,
   2. Płatność Blikiem – za pośrednictwem Paynow,
   3. Płatność poprzez Google Pay,
   4. Płatność przy odbiorze przesyłki kurierskiej (za pobraniem),
   5. Płatność przelewem internetowym na konto Sprzedawcy,
   6. Płatność poprzez Paypal.
   7. Pomiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy i zwrot Towaru
  1. Konsument, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku złożenia zamówienia specjalnego, o właściwościach określonych przez Konsumenta. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi także w odniesieniu do zakupu treści cyfrowych dostarczanych drogą elektroniczną, których dostarczenie Konsumentowi jest równoznaczne z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.
  3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: WGS Aleksandra Łogusz, ul. Nadbrzeżna 33/62, 05-850, Ożarów Mazowiecki (adres do wysyłek), tel. 791 305 221.
  4. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwróconego Towaru.
  5. Pieniądze zostaną zwrócone Konsumentowi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że zostanie uzgodniony z Konsumentem inny sposób zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zwróconych towarów, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do firmy WGS Aleksandra Łogusz.
  7. Sprzedawca pokrywa koszty zwrotu towaru jedynie do wysokości kwoty równej kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towarów oferowanych przez Sprzedawcę. Sklep POLAND ON AIR nie odbiera przesyłek wysyłanych przez Klientów „za pobraniem”.
  8. Powyższe zapisy nie ograniczają innych uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827).

 

 1. Reklamacje
  1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru lub usługi, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego regulujące uprawnienia z tytułu rękojmi.
  2. Reklamację można złożyć poprzez wysłanie jej na adres Sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
  3. Klient powinien w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, swoje dane kontaktowe oraz żądanie w związku z wadą towaru lub usługi.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłaszanej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie uważa się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 1. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe podawane przez Klientów przetwarzane są przez Administratora Danych, którym jest Sprzedawca –WGS Aleksandra Łogusz z siedzibą przy ul. Nabrzeżnej 33/62, 05-850, Ożarów Mazowiecki; NIP: 9542655280, REGON: 363209144; tel: +48 791 305 221, email: ino@polandonair.com
  2. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia Umowy. Sprzedawca przetwarza dane osobowe jedynie w celu zawarcia Umów i realizacji usług, a w przypadku wyrażenia zgody także w celach marketingowych.
  3. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi i są aktualne.
  4. Jeżeli Klient wybierze sposób płatności za pomocą Operatora Płatności, to wyraża tym samym zgodę na przekazanie jego danych osobowych Operatorowi Płatności, w zakresie niezbędnym dla zrealizowania tej usługi.
  5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów są zawarte w Polityce Prywatności dostępnej TUTAJ.

 

 1. Wymagania techniczne
  1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie z urządzenia końcowego, które spełnia następujące warunki:
   1. posiada dostęp do sieci Internet,
   2. posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron www z włączoną obsługą plików cookies,
   3. posiada zainstalowany program umożliwiający otwieranie plików PDF (np. Adobe Reader).

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie spory dotyczące Umowy, Strony w pierwszej kolejności będą starały się rozwiązać polubownie. W każdym czasie Strony mają prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem właściwym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych powszechnie obowiązujących ustaw.
  3. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
  4. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu, którego właścicielem jest Sprzedawca (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
Regulamin sklepu internetowego POLANDONAIR.com
0